Thỏa thuận sử dụng

Chấp Thuận Điều Khoản & Điều Kiện
Trước khi sử dụng trang web Vieclamtaytrai.vn bạn cần đọc kỹ và cẩn thận nội dung thỏa thuận sử dụng của Vieclamtaytrai. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web Vieclamtaytrai.vn xem như bạn đã chấp nhận thỏa thuận sử dụng. Vieclamtaytrai được phép hiệu chỉnh các Điều Khoản Thỏa Thuận và có hiệu lực ngay sau khi cập nhật lại trang này. Vì vậy bạn nên truy cập định kỳ vào trang này để cập nhật những Điều Khoản mới của Vieclamtaytrai. Những thuật ngữ Bạn và Người sử dụng được dùng ở đây đề cập đến tất cả những cá nhân hoặc những tổ chức truy cập vào trang web này với bất kỳ lý do nào.

Sử Dụng Nội Dung Trang Web
Công ty cho phép bạn xem và truy cập một bản sao đơn giản nội dung hiện có trên hoặc từ Vieclamtaytrai.vn (trang web này) chỉ cho cá nhân bạn, không vì mục đích thương mại.

Những nội dung của trang web này, và của tất cả những trang web khác thuộc quyền kiểm soát của Công ty, một phần hay là gì khác (trang web này và những trang web khác thỉnh thoảng tập hợp được nói đến như là trang Vieclamtaytrai) như văn bản, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm và những nội dung trang web khác (tập hợp thành "nội dung trang web" được bảo vệ dưới dạng bản quyền, thương hiệu và luật pháp khác của nước Việt Nam và các nước khác. Tất cả nội dung trang web là tài sản của Công ty hoặc những nhà phân phối nội dung hoặc khách hàng của Công ty. Tất cả nội dung của trang web này được biên soạn (có nghĩa là thu thập, sắp xếp và kết hợp) là tài sản riêng của Công ty và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và quốc tế. Việc sử dụng nội dung trang web nếu không được phép có thể xâm phạm bản quyền, thương hiệu và những luật định khác. Bạn phải giữ lại tất cả bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và những thông cáo khác thuộc quyền sở hữu của bạn chứa trong nội dung trang web gốc trên bất cứ bản sao Bạn tạo ra nội dung trang web. Bạn không thể bán hoặc thay đổi nội dung trang web này hoặc tái sản xuất, trưng bày, trình bày công cộng, phân phối hoặc nói cách khác sử dụng nội dung trang web trong bất cứ cách nào vì bất cứ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Cách dùng nội dung trang web này trên bất cứ trang web nào khác hoặc trong một môi trường máy tính được nối mạng vì bất cứ mục đích nào đều bị ngăn cấm.

Bạn không thể sao chép hay sửa lại mã HTML mà Công ty tạo ra để phát triển bất cứ nội dung trang web nào hoặc những trang hình thành nên bất cứ trang Vieclamtaytrai nào. Nó cũng bảo vệ bởi bản quyền của Công ty.

Quy Định An Toàn Trang Vieclamtaytrai
Những người sử dụng bị ngăn cấm xâm phạm hay cố xâm phạm sự an toàn của bất cứ trang Vieclamtaytrai nào, bao gồm mà không hạn chế, (a) dữ liệu truy cập không nhằm mục đích cho người sử dụng như thế hoặc đăng nhập thành một máy chủ hoăc tài khoản mà người sử dụng không có quyền truy cập, (b) cố khảo sát, quét hay kiểm tra những khe hở của một hệ thống hoặc mạng hoặc mức độ an toàn hay xác nhận mà không có quyền thích hợp, (c) cố gây trở ngại cho dịch vụ đối với bất cứ người sử dụng, người chủ hay mạng nào, bao gồm mà không hạn chế thông qua phương tiện cho virus vào bất cứ trang web Vieclamtaytrai nào, làm quá tải, tràn ngập, … hoặc (d) giả mạo bất cứ tiêu đề TCP/IP hoặc bất cứ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất cứ email hay nhóm thông tin nào. Sự xâm hại mạng hoặc sự an toàn của mạng có thể tạo nên trách nhiệm pháp lý của công dân hoặc tội phạm. Công ty sẽ đầu tư những hiện hữu bao gồm những xâm phạm như thế và có thể bao gồm và kết hợp với, quyền lực thi hành luật pháp trong việc truy tố những người sử dụng liên quan đến những xâm hại như thế.

Quyền Và Trách Nhiệm Của Người Sử Dụng
Truy cập Website Vieclamtaytrai. Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập Website Vieclamtaytrai, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Website Vieclamtaytrai. Đạo đức người sử dụng. Khi sử dụng Dịch vụ của Vieclamtaytrai và truy cập vào Website Vieclamtaytrai, bạn nhận thức đầy đủ các điều cấm sau:
» Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoặc cung cấp thông chống phá Nhà nước Việt Nam.
» Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.
» Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.
» Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân.
» Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định.
» Đề cập đến các vấn đề chính trị và tôn giáo.
» Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam.
» Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác.
» Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật đia phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế.
» Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.
» Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác.
» Thay đổi, làm hư hại hoặc xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập đến Website Vieclamtaytrai.
» Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một vùng tương tác.
» Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó.
» Sử dụng Website Vieclamtaytrai cho những mục đích phi pháp, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.

Thông Tin Người Sử Dụng
Khi bạn đăng ký trang web này, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho Công ty một số thông tin bao gồm mà không hạn chế một địa chỉ email thích hợp (Thông tin của bạn). Thêm vào những thỏa thuận và điều kiện có thể được đưa ra trong bất cứ quy định bảo mật nào trên trang web này, bạn hiểu và đồng ý rằng Công ty có thể tiết lộ cho bên thứ ba, bằng một cơ sở nặc danh, một vài thông tin kết hợp chứa trong đơn xin việc đăng ký của bạn. Công ty sẽ không tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba tên, địa chỉ, địa chỉ email hay số điện thoại của bạn mà không có sự đồng ý ưu tiên của bạn, ngoại trừ sự cần thiết nhất định hay thích hợp để tuân theo những luật pháp hiện hành hay trong những tiến trình hợp pháp nơi những thông tin như thế là thích hợp. Công ty lưu trữ quyền cung cấp cho bạn dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba dựa trên những gì tham khảo do bạn cung cấp trong lúc đăng ký và bất cứ khi nào sau đó; việc cung cấp này do Công ty và bên thứ ba thực hiện. Vui lòng xem Quy định Bảo mật của Công ty để có chi tiết nhiều hơn liên quan đến thông tin của bạn.
Mỗi ứng viên đều có thể thông qua kỹ năng và bộ phận hàng giờ của trang web Vieclamtaytrai thực hiện phỏng vấn kỹ năng do Công ty đưa ra. Kết quả của mỗi cuộc phỏng vấn kỹ năng của ứng viên hàng giờ và theo kỹ năng không được Công ty đánh giá và nên được đánh giá bởi mỗi nhà tuyển dụng dựa trên những quan điểm đặc biệt của nhà tuyển dụng. Phỏng vấn theo kỹ năng thuộc quyền sở hữu của Công ty và có thể thay đổi theo thời gian trong công việc của Công ty. Những cuộc phỏng vấn kỹ năng không cần thiết phải bảo đảm những kết quả thực hiện hay thu hút những quan điểm thích hợp với một nhà tuyển dụng trong việc quyết định tuyển dụng. Công ty không độc lập xác nhận những thông tin do những ứng viên hoặc nhân dạng của ứng viên cung cấp. Thông tin người sử dụng
Là người sử dụng, bạn cần có trách nhiệm với việc giao tiếp riêng của bạn và chịu trách nhiệm với kết quả của việc đăng tải. Bạn không phải, và bằng việc sử dụng bất cứ trang web Vieclamtaytrai nào, chấp nhận không làm những điều sau: đăng tải những nội dung được đăng ký bản quyền nếu bạn không phải là người chủ bản quyền hoặc được người chủ bản quyền cho phép đăng tải nó, đăng tải nội dung tiết lộ những bí mật thương mại nếu bạn không làm chủ hoặc không được phép của người chủ; đăng tải những nội dung vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của người khác hoặc xâm phạm bảo mật hay quyền công cộng của người khác; đăng tải những nội dung tục tĩu, làm mất danh dự, đe dọa, quấy rầy, sỉ nhục, căm ghét hay gây cản trở cho người sử dụng khác hay bất cứ người nào khác hay tổ chức nào khác; đăng tải những thông tin không có chủ đề hay có chủ đề đặc biệt; đăng tải một hình ảnh hay nội dung sex; đăng tải những mẫu quảng cáo hay xúi giục kinh doanh hay đăng tải nội dung chứ virus, ngựa Trojan, bom thời gian… hay những quy trình hay chương trình máy tính khác với mục đích hủy diệt, gây cản trở bất lợi, ngăn chặn lừa dối hay chiếm đoạt bất cứ hệ thống, dữ liệu hay thông tin nào.
Công ty không đại diện hay cam đoan tính trung thực, chính xác hay sự phụ thuộc vào những giao tiếp được đăng tải bởi người sử dụng hay xác nhận bất cứ quan điểm được người sử dụng bày tỏ. Bạn biết rằng bất cứ sự phụ thuộc nào vào những tài liệu được đăng tải bởi những người sử dụng khác sẽ gây nguy hiểm cao cho bạn.
Công ty đóng vai trò như người hướng dẫn thụ động cho sự cung cấp và công khai trực tuyến của thông tin được người sử dụng cung cấp và không có trách nhiệm hiển thị những nội dung do người sử dụng đăng tải. Nếu những giao tiếp do một người sử dụng thông báo không phù hợp với những thỏa thuận và điều kiện này, Công ty có thể kiểm tra những điều không đúng và xác định thiện ý và sự thận trọng hạn chế có nên loại bỏ hay yêu cầu loại bỏ giao tiếp. Công ty không có trách nhiệm pháp lý cũng như không có trách nhiệm đối với những người sử dụng để thực hiện hay không thực hiện những hoạt động như thế. Công ty đăng ký trước quyền trục xuất những người sử dụng và ngăn chặn sự truy cập xa hơn đến trang web này để xâm hại những thỏa thuận và điều kiện hay luật pháp và quyền loại bỏ những giao tiếp lăng mạ, không hợp pháp hay có tính chất gây rối. Công ty có thể không thực hiện bất cứ hành động đối với những thông tin do người sử dụng cung cấp mà thiết nghĩ rằng cần thiết hay thích hợp trong sự suy xét có hạn nếu tin rằng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Công ty hoặc có thể khiến cho Công ty mất đi (trong cả hay một phần) dịch vụ của ISP hay những nhà cung cấp khác. Bằng cách đưa ra nội dung đến bất cứ vùng công cộng hoặc không công cộng của bất cứ trang Vieclamtaytrai nào, bao gồm bảng tin nhắn, diễn đàn, cuộc thi và những chat room, bạn cung cấp không ràng buộc cho Công ty và những công ty liên kết với nó sự trung thành, thường xuyên, không thể hủy bỏ, có thể cho phép thay thế (thông qua nhiều lớp), quyền không loại trừ (bao gồm bất cứ những quyền thuộc về đạo đức) và giấy phép sử dụng, tái sản xuất, hiệu chỉnh, thích hợp, công bố, dịch thuật, tạo ra những công việc phát sinh từ việc cung cấp, giao tiếp với công cộng, thực hiện và trình bày nội dung (toàn phần và một phần) mang tính toàn cầu và/hoặc không hợp tác với nó trong những công việc khác ở bất cứ hình thức, phương tiện thông tin, hay công nghệ nào được biết bây giờ hoặc sau này phát triển cho cả thời hạn của bất cứ quyền nào có thể tồn tại trong cùng một nội dung. Bạn cũng cam đoan rằng người nắm giữ những quyền này, bao gồm những quyền thuộc về đạo đức trong cùng nội dung như thế, đã khước từ tất cả những quyền này hoàn toàn và có hiệu quả, có giá trị và không thể thay đổi cung cấp cho bạn quyền cung cấp giấy phép được nói đến bên trên. Bạn cũng cho phép người đăng ký truy cập, trình bày, xem, lưu trữ và tái sản xuất nội dung như thế cho cá nhân người sử dụng. Tùy theo những điều đề cập bên trên, người chủ của nội dung như thế được đặt trên trang web giữ lại bất cứ và tất cả những quyền có thể tồn tại trong cùng nội dung đó.
Bất cứ những siêu liên kết, những từ khóa bị giấu hay bất cứ từ khóa nào không thích hợp với công việc hay nói cách khác có tính chất lừa dối có trong một công việc đăng trên trang này đều bị cấm.
Chúng tôi đánh giá cao những thông tin từ khách hàng và rất mong nhận được những ý kiến liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và trang Vieclamtaytrai. Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng chính sách của chúng tôi không cho phép chúng tôi chấp nhận hay xem xét những ý tưởng sáng tạo, những đề nghị, phát minh hoặc những tài liệu khác với những gì chúng tôi đặc biệt yêu cầu. Mặc dù chúng tôi xem xét thông tin phản hồi từ bạn về dịch vụ của chúng tôi nhưng xin bạn vui lòng đóng góp những thông tin chuyên biệt liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và vui lòng không cung cấp cho chúng tôi những ý tưởng sáng tạo, những đề nghị, phát minh hoặc những tài liệu. Mặc dù yêu cầu của chúng tôi là như thế nhưng nếu bạn gửi những đề nghị, ý tưởng, bản vẽ, khái niệm hay những thông tin sáng tạo khác (được gọi chung là Ý kiến) thì ý kiến đó sẽ trở thành tài sản của Công ty. Những ai gửi những ý kiến như thế đều không được đòi hỏi bất cứ nghĩa vụ bảo mật nào đối với vai trò của chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hay tiết lộ những ý kiến này. Công ty sẽ chiếm hữu riêng tất cả những quyền đã biết bây giờ hoặc phát triển sau này thành ý kiến và sẽ được quyền sử dụng không hạn chế những ý kiến này với bất cứ mục đích nào, thương mại hay là gì khác, mà không bồi thường cho bạn hoặc bất cứ người nào cung cấp ý kiến.

Việc Đăng Ký Và Mật Khẩu
Bạn chịu trách nhiệm lưu giữ sự bảo mật thông tin và mật khẩu của bạn. Bạn sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những sử dụng đăng ký của bạn, cho dù bạn có quyền hay không. Bạn đồng ý ngay lập tức cho Công ty bất cứ cách dùng không có quyền lực về việc đăng ký hoặc mật khẩu của bạn.
Xác nhận đại lý để nhận khai báo và những yếu tố khai báo đòi hỏi xâm phạm bản quyền
Nếu bạn tin rằng sản phẩm đăng ký bản quyền của bạn đã được tải lên, đăng tải hay sao chép lên trang web này và được sử dụng trên trang web này theo cách cung cấp việc xâm phạm bản quyền, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách cung cấp đại lý bản quyền chỉ định với những thông tin sau:
» Chữ ký tay hoặc chữ ký điện tử của cả người chủ bản quyền hay của người được quyền nhân danh người chủ bản quyền.
» Mô tả công việc được đăng ký bản quyền bạn cho là đã bị xâm phạm và mô tả hoạt động mà bạn cho là đang xâm phạm.
» Xác định URL hoặc những vị trí đặc biệt khác trên trang web này nơi tài liệu hoặc hoạt động bạn cho là đang xâm phạm được đăng tải hay đang xảy ra. Bạn phải bao gồm đầy đủ những thông tin cho phép chúng tôi đăng tải tài liệu hay hoạt động.
» Tên, địa chỉ, số điện thoại của bạn và nếu có, hãy cung cấp một địa chỉ email.
» Một chính sách do bạn đưa ra trong việc sử dụng sản phẩm được ghi bản quyền trên trang web này mà bạn tin tưởng tuyệt đối theo cách bạn phàn nàn là không được phép của người chủ bản quyền, bất cứ đại lý chủ bản quyền hay luật pháp.
» Một chính sách do bạn đưa ra, được thực hiện hình phạt do khai man mà thông tin bạn cung cấp theo bạn quan tâm là chính xác và rằng bạn là chủ bản quyền hay được quyền hoạt động trên danh nghĩa người chủ bản quyền.
Vieclamtaytrai, và tất cả những công ty liên kết của chúng tôi mong đợi tài sản trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu người sử dụng của chúng tôi, người giữ tài khoản và những đối tác về nội dung cùng làm chung một việc. Việc tái sản xuất, sao chép, phân phối, thay đổi, trình bày hay thực hiện công khai những sản phẩm đăng ký bản quyền khi không được quyền tạo nên sự xâm phạm quyền của người chủ bản quyền. Theo điều kiện sử dụng trang web này, bạn đồng ý không dùng trang web này hay bất cứ trang nào khác của Vieclamtaytrai để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác bằng bất cứ cách nào. Chúng tôi sẽ giới hạn những tài khoản của bất cứ những chủ tài khoản và làm trở ngại việc truy cập trang web của chúng tôi và/hoặc những trang Vieclamtaytrai khác của bất cứ người sử dụng nào tiếp tục xâm phạm bản quyền hay những quyền sở hữu trí tuệ khác của những người khác. Chúng tôi dự trữ quyền thực hiện những hành động này vào bất cứ lúc nào, theo suy nghĩ của riêng chúng tôi, có hoặc không chú tâm và không có trách nhiệm pháp lý với người chủ tài khoản bị chấm dứt hay người sử dụng có truy cập bị ngăn chặn
Vieclamtaytrai không chịu trách nhiệm khi người sử dụng này lấy email của người khác sử dụng với mục đích spam, phá hoại hoặc gửi các nội dung xấu, mang tính chất đồi trụy, ảnh hưởng đến chủ nhân của email đó. Các hành vi và nội dung vi phạm pháp luật người sử dụng vi phạm sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vieclamtaytrai có quyền xóa, khóa tài khoản vi phạm thỏa thuận sử dụng mà không cần báo trước.

Trách Nhiệm Pháp Lý Của Công Ty
Vieclamtaytrai.vn chỉ là nơi gặp gỡ. Trang web này đóng vai trò là nơi gặp gỡ để nhà tuyển dụng đăng tải cơ hội công việc và những ứng viên đăng tải đơn xin việc và không ngăn cản hay kiểm duyệt những danh sách đưa ra. Công ty không liên quan đến quá trình giao dịch thực sự giữa nhà tuyển dụng và ứng viên. Kết quả là Công ty không thể kiểm soát được chất lượng, độ an toàn hay hợp pháp của công việc hay đơn xin việc được đăng tải, tính xác thực hay chính xác của danh sách, khả năng cung cấp công việc cho ứng viên của nhà tuyển dụng hay khả năng của ứng viên khi xin việc. Thêm vào đó, hãy ghi chú những nguy hiểm, bao gồm nhưng không hạn chế sự nguy hiểm khi bị tấn công cơ thể, liên quan đến người lạ, quốc tịch nước ngoài, những người không đủ tuổi hay những người đưa ra những đòi hỏi sai trái. Bạn thừa nhận tất cả những nguy hiểm liên quan đến những người sử dụng khác mà bạn liên hệ thông qua trang web này và/hoặc những trang web Vieclamtaytrai khác.
Vì không dễ dàng xác nhận người sử dụng trên Internet nên Công ty không thể và không khẳng định rằng mỗi người sử dụng đều thừa nhận về chính họ. vì chúng tôi không và không thể tham gia vào những giao tiếp của những người sử dụng với nhau hoặc kiểm soát hành vi của những người tham gia trên bất cứ trang Vieclamtaytrai nào, do vậy bạn cần tranh luận với một hoặc nhiều người sử dụng, bạn không đưa ra cho Công ty (và những đại lý và nhân viên của chúng tôi) những thỉnh cầu, đòi hỏi, thiệt hại (thật sự và thỉnh thoảng, trực tiếp và không trực tiếp) của mỗi loại, được biết và không được biết, được mong đợi và không được mong đợi, được tiết lộ và không được tiết lộ, nảy sinh hay bằng bất cứ cách nào liên quan đến những tranh luận như thế.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý và nói chung là không kiểm soát được những thông tin do những người sử dụng khác cung cấp có giá trị thông qua trang web này và/hoặc những trang Vieclamtaytrai khác. Theo lẽ rất tự nhiên, thông tin của những người khác có thể gây khó chịu, có hại, không chính xác và trong một vài trường hợp sẽ được ghi sai tên hoặc giả vờ ghi sai.
Chúng tôi mong rằng bạn sẽ dùng cảnh báo và ý nghĩa chung khi sử dụng trang web này và/hoặc những trang web Vieclamtaytrai khác.
Nội dung trang web này có thể có những điều không chính xác hoặc những lỗi do đánh máy. Công ty không đại diện cho sự không chính xác, trách nhiệm pháp lý, sự hoàn hảo hay kịp thời của bất cứ trang Vieclamtaytrai nào hay nội dung của trang web này. Việc dùng trang Vieclamtaytrai và nội dung trang web là rất liều lĩnh. Những thay đổi theo định kỳ được thực hiện trên những trang web Vieclamtaytrai và có thể được thực hiện bất cứ lúc nào.
Bạn nhận thức và đồng ý rằng bạn chỉ có trách nhiệm với hình thức nội dung và độ chính xác của bất cứ đơn xin việc hay tài liệu chứa trong đó do bạn đặt trên những trang Vieclamtaytrai. Những nhà tuyển dụng chỉ chịu trách nhiệm với những gì họ đăng tải trên trang Vieclamtaytrai .
Công ty không được xem là một nhà tuyển dụng đối với việc bạn sử dụng bất cứ trang Vieclamtaytrai nào và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ quyết định nào trong công việc, cho dù với lý do nào, do bất cứ tổ chức nào đăng tải công việc trên trang Vieclamtaytrai.
Công ty không chứng nhận rằng bất cứ trang Vieclamtaytrai nào cũng sẽ hoạt động mà không có lỗi hoặc rằng bất cứ trang Vieclamtaytrai nào và máy chủ của nó là hoàn toàn không nhiễm virus hay những phần mềm có hại khác. Nếu bạn sử dụng bất cứ trang Vieclamtaytrai nào hay kết quả nội dung trang web với nhu cầu phục vụ và thay thế kỹ thuật hay dữ liệu, công ty không chịu trách nhiệm với những giá trị này

Mối Liên Hệ Với Những Trang Khác
Trang web này và một vài trang Vieclamtaytrai khác chứa những liên hệ với những trang web bên thứ ba. Những liên hệ này chỉ được cung cấp như một tiện lợi cho bạn chứ không phải là sự xác nhận từ Công ty cho những nội dung của những trang liên kết của bên thứ ba và không có bất cứ sự đại diện nào liên quan đến nội dung hay độ chính xác của những tài liệu trên những trang web như thế của bên thứ ba. Nếu bạn quyết định truy cập những trang web liên quan của bên thức ba thì đó là do bạn liều lĩnh.
Không bán lại hay sử dụng vì mục đích thương mại nếu không được phép.
Bạn đồng ý không bán lại hay chỉ định quyền hay nghĩa vụ của bạn bằng những thỏa thuận sử dụng này. Bạn cũng đồng ý không sử dụng bất cứ trang Vieclamtaytrai nào vì mục đích thương mại nếu chưa được phép.

Chấm Dứt Quyền Sử Dụng
Trong tất cả mọi trường hợp, Vieclamtaytrai lưu trữ quyền, với sự suy xét duy nhất, thực hiện tất cả những phương cách hợp pháp, bao gồm mà không hạn chế việc xử lý các thông tin và/hoặc loại bỏ những đăng tải của bạn ra khỏi trang web này và những trang Vieclamtaytrai khác; và ngay lập tức chấm dứt sự đăng ký của bạn hoặc khả năng truy cập vào trang web này và những trang CareerBuilder khác và/hoặc bất cứ những dịch vụ nào khác do Công ty cung cấp cho bạn, về bất cứ những vi phạm về những thỏa thuận và điều kiện này hoặc nếu Công ty không có khả năng kiểm tra hay xác nhận bất cứ thông tin bạn cung cấp trên trang web này hoặc những trang Vieclamtaytrai khác.

Sự Đảm Bảo
Bạn đồng ý bảo vệ, đảm bảo và giữ cho Công ty, nhân viên, giám đốc và đại lý được vô hại và chống lại những đòi hỏi, hành động, yêu cầu, bao gồm mà không hạn chế những phí tài khoản và theo luật hợp lý, đưa ra hay gây ra (i) bất cứ tài liệu nào bạn cung cấp cho trang Vieclamtaytrai, (ii) bất cứ nội dung trang web bạn sử dụng hay (iii) vi phạm của bạn đến những thỏa thuận và điều kiện. Công ty sẽ không cung cấp thông báo cho bạn ngay khi có bất cứ đòi hỏi, chỉnh sửa hay tiến trình nào như thế và sẽ giúp bạn, với chi phí của bạn, trong sự bảo vệ những yêu cầu, thay đổi hay tiến trình như thế

Tổng Quan
Công ty không đòi hỏi nội dung trang web này có thể được xem xét theo luật pháp hay truy cập bên ngoài nước Việt Nam. Truy cập nội dung trang web này không thể hợp pháp bởi một vài người hay trong một vài đất nước. Nếu bạn truy cập trang web này từ bên ngoài nước Việt Nam thì bạn sẽ liều lĩnh và chịu trách nhiệm bằng lòng với những luật theo quyền hạn của bạn. Nếu bất cứ việc cung cấp nào về những thỏa thuận và điều kiện được tìm thấy không thích hợp bởi bất cứ phiên tòa có quyền hạn thẩm quyền, những dữ liệu không có giá trị như thế sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của những dữ liệu còn lại có đầy đủ tác dụng và ảnh hưởng của những thỏa thuận và điều kiện này. Không từ bỏ bất cứ thỏa thuận nào trong những thỏa thuận và điều kiện này sẽ được xem là sẽ có những từ bỏ tiếp theo và xa hơn của thỏa thuận như thế hay bất cứ thỏa thuận nào khác. Ngoại trừ việc cung cấp theo mô tả những thỏa thuận sử dụng thêm vào cho những vùng khác của trang web này, một Thông báo hợp pháp đặc biệt, hay chứng nhận phần mềm hay tài liệu trên những trang web chuyên biệt, những thỏa thuận và điều kiện này tạo thành giao kết hoàn toàn giữa bạn và công ty đối với việc sử dụng trang web này. Không có sự thay đổi nào đối với những thỏa thuận và điều kiện này được thực hiện ngoại trừ việc đăng tải duyệt lại trên trang này

Thỏa thuận sử dụng